Fatelep

Adatkezelési tájékoztató

Az Ön személyes adatainak védelme és a megfelelő törvényi kötelezettségek betartása a cégünk számára kiemelten fontos.

Kérjük, figyelmesen olvassa el jelen adatkezelési tájékoztatónkat (a továbbiakban: Tájékoztató), melyben személyes adatai kezelését érintő gyakorlatunkat ismertetjük.

Jelen Tájékoztató az Adatkezelő szolgáltatásait fogyasztóként igénybe vevő személyekre (Ön/Érintett) vonatkozik.


 


 

Adatkezelési tájékoztató célja

Jelen Tájékoztató célja, hogy részletesen bemutassa a SVERIGE-WOOD Kft. (székhely: 1188 Budapest, Napló u. 46., adószám: 13530325-2-43, cégjegyzékszám: 01-09-860065) által kezelt személyes adatok körét, az adatkezelés célját, jogalapját, időtartamát, valamint az Ön jogait és jogorvoslati lehetőségeit.

A személyes adatok kezelése minden esetben az Általános Adatvédelmi Rendelet (a GDPR, azaz az Európai Parlament és Tanács 2016/679. rendelete) figyelembe vételével és a nemzeti adatvédelmi rendelkezésekkel összhangban történik.

Fogalommeghatározások

Adatvédelem: a személyes adatok jogszerű kezelését, az érintett személyek védelmét biztosító alapelvek, szabályok, eljárások, adatkezelési eszközök és módszerek összessége;

Személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;

Érintett/Felhasználó: bármely információ alapján azonosított vagy azonosítható természetes személy akire a személyes adat vonatkozik;

Adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;

Adatkezelés korlátozása: a tárolt személyes adatok megjelölése jövőbeli kezelésük korlátozása céljából;

Profilalkotás: személyes adatok automatizált kezelésének bármely olyan formája, amelynek során a személyes adatokat valamely természetes személyhez fűződő bizonyos személyes jellemzők értékelésére, különösen a munkahelyi teljesítményhez, gazdasági helyzethez, egészségi állapothoz, személyes preferenciákhoz, érdeklődéshez, megbízhatósághoz, viselkedéshez, tartózkodási helyhez vagy mozgáshoz kapcsolódó jellemzők elemzésére vagy előrejelzésére használják;

Nyilvántartási rendszer: a személyes adatok bármely módon - centralizált, decentralizált vagy funkcionális vagy földrajzi szempontok szerint - tagolt állománya, amely meghatározott ismérvek alapján hozzáférhető;

Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja;

Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;

Adatfeldolgozás: az adatfeldolgozó által az adatkezelő nevében végzett valamennyi Adatkezelési tevékenység;

Adattovábbítás: adatnak egy harmadik személynek történő átadása vagy hozzáférhetővé tétele;

Címzett: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e. Azon közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem minősülnek címzettnek; az említett adatok e közhatalmi szervek általi kezelése meg kell, hogy feleljen az adatkezelés céljainak megfelelően az alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak;

Harmadik fél: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak;

Érintett hozzájárulása: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez;

Adatvédelmi incidens: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi;

Vállalkozás: gazdasági tevékenységet folytató természetes vagy jogi személy, függetlenül a jogi formájától, ideértve a rendszeres gazdasági tevékenységet folytató személyegyesítő társaságokat és egyesületeket is;

Adatkezelő adatai

Tájékoztatjuk az érintetteket, hogy a cégünk a személyes adatai kezelése körében adatkezelőnek minősül.

 

Az érintettekre vonatkozó személyes adatokat a cégünk csak a vonatkozó adatkezelési célhoz kapcsolódó hozzáférési jogosultságokkal rendelkező munkavállalói férhetnek hozzá kizárólag a tevékenységük végzéséhez szükséges mértékben.


 

Adatkezelő (a továbbiakban: Adatkezelő)

Név:

SVERIGE-WOOD Építőipari, Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhely:

1188 Budapest, Napló u. 46.

Telephely:

2213 Monorierdő, Barátság út 20.

Cégjegyzékszám:

01-09-860065

Adószám:

13530325-2-43

Statisztikai számjel:

13530325-4673-113-01.

E-mail:

info@ludanyi.hu

Weboldal:

www.ludanyi.hu

Telefonszám:

+36 (29) 419-127

+36-20-971-6706

+36-20-971-6760

Jogszabályi háttér

Adatkezelés során figyelembe vett uniós és tagállami jogszabályok valamint hivatalos ajánlások:

 • GDPR (általános adatvédelmi rendelet)— az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 számú, a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló rendelete

 • Magyarország Alaptörvénye (a továbbiakban: Alaptörvény)

 • Adatvédelmi törvény (Info tv.) — az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény és a végrehajtására kiadott jogszabályok

 • a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság ajánlása az előzetes tájékoztatás

 • adatvédelmi követelményeiről (a továbbiakban: NAIH ajánlás)

 • az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény

 • A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény;

 • A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény

Adatvédelmi hatásvizsgálat, adatvédelmi tisztviselő

Az Info törvény 25/G. § (2) bekezdése alapján az Adatkezelőnél elvégzett kockázatbecslés szerint magas kockázatú adatkezelések nem fordulnak elő, így az Adatkezelőnek nem szükségesaz adatkezelések vonatkozásában írásbeli adatvédelmi hatásvizsgálatot készítenie.

 

Az Info. törvény 25/L. § (1) bekezdése alapján az Adatkezelőnél adatvédelmi tisztviselő kinevezése nem szükséges. Az adatvédelemmel kapcsolatos feladatok hatékony ellátása és koordinálása érdekében azonban az Adatkezelő mindenkori ügyvezetője adatvédelmi felelősi feladatokat is ellát.

 

 

Az adatkezelés jogalapjai

Az Adatkezelés jogalapjai az alábbiak lehetnek:

Az Érintett (például Ön) hozzájárulását adta. A hozzájárulás megadható egy vagy több konkrét célra is. (GDPR 6. cikk (1) a) pont)

A szerződés teljesítése: (GDPR 6. cikk (1) b) pont)

az Adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az Érintett (például Ön) az egyik fél,

az Adatkezelés a fenti szerződés megkötését megelőzően szükséges, éspedig az Érintett (például az Ön) kérésére történő lépések megtételéhez.


 

Az Adatkezelés az Adatkezelőre (Cégünkre) vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges (GDPR 6. cikk (1) c) pont).

 

Az Adatkezelés az Adatkezelő (Cégünk) vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges. (GDPR 6. cikk (1) f) pont)

 

Kivételt jelent ez alól, ha ezen jogos érdekekkel szemben elsőbbséget élveznek az érintett olyan jogos érdekei, amelyek személyes adatok védelmét teszik szükségessé (ilyen kivételnek minősül, ha az érintett gyermek).

 

Az adatkezelés időtartama

Az Adatkezelő az érintett személyek személyes adatainak kezelését és tárolását kizárólag a kitűzött tárolási cél eléréséhez szükséges vagy a törvény által előírt időszakban végzi.
Amennyiben az adatkezelés célja vagy jogi alapja megszűnik, úgy személyes adatait megszokott folyamataink szerint a törvényeknek megfelelően korlátozzuk vagy töröljük.

 

 

Kezelt adatok köre (Az egyes adatkezelési folyamatok)

Az Ön személyes adatainak begyűjtésére egyrészt akkor kerül sor, ha Ön azt a Adatkezelő számára kifejezetten engedélyezi, másrészt az adatok, különösen a technikai adatok rögzítése a Adatkezelő weboldalának felkeresése során automatikusan történik. Ezen adatok egy részének begyűjtése a weboldalak zavartalan működésének biztosítása érdekében történik. Más adatok elemzési célokat szolgálnak. Ön alapvetően anélkül is tudja használni a weboldalakat, hogy ahhoz meg kellene adnia személyes adatait.

__________________________________________________________________________

AUTOMATIKUSAN RÖGZÍTETT ADATOK (WEBOLDAL FELKERESÉSE ESETÉN)

Weboldalunk felkeresése során a weboldal minden egyes megnyitásával számos adat és információ az Ön külön nyilatkozata vagy cselekménye nélkül a honlap megtekintése során automatikusan rögzítésre kerül, amelyek a szerver naplófájljaiban kerülnek tárolásra.

Ezen adatokból a rendszer automatikusan statisztikai adatokat generál. Ezen adatok egyéb személyes adatokkal a törvény által kötelezővé tett esetek kivételével - össze nem kapcsolhatóak. Ezeket az információkat kizárólag összesített és feldolgozott (aggregált) formában hasznosítjuk, szolgáltatásaink esetleges hibáinak kijavítása, minőségük javítása érdekében és statisztikai célokra.

Kezelt adatok köre

 • Böngésző típusa és verziója

 • Számítógépének operációs rendszere

 • Az internetoldal, amelyről Ön eljutott hozzánk

 • Webes szerverünkön megnyitott oldalak

 • Látogatásának dátuma és időpontja

 • Ön IP-címe

 • Ön internetszolgáltatója.

 

Érintettek köre

A Cégünk weboldalát meglátogató felhasználók.

Az Adatkezelés jogalapja

Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (3) bekezdése.

Az Adatkezelés célja

Az informatikai rendszer technikai fejlesztése, a szolgáltatás működésének ellenőrzése, statisztika készítése és a látogató jogainak védelme.

Visszaélések esetén a látogatók internet szolgáltatójával és a hatóságokkal együttműködve az adatok felhasználhatók a visszaélések forrásának megállapítására is.

Az adatok forrása

A weboldal megtekintése.

Az Adatkezelés időtartama

A honlap megtekintésétől számított 30 nap.

Az adatszolgáltatás megtagadásának lehetséges következménye

A weboldal nem vehető igénybe.

Az adatok tárolása

Elektronikus formában.

Az adatokhoz hozzáféréssel rendelkezők köre

A marketinggel foglalkozó személyek

és az ügyvezető.

 

Adattovábbítás

Nincs.

 

__________________________________________________________________________

 

SÜTIK (COOKIE-K)

Mi a süti (ún. “Cookie”)?

A sütik egy olyan kisméretű szövegfájl, amely a számítógép vagy a mobil eszköz merevlemezén tárolódik a sütikben beállított lejárati ideig és a későbbi látogatásokkor aktiválódik (visszajelez a webkiszolgálónak).

 

A Sütik számos funkcióval rendelkeznek, így többek között a felhasználók által megjelölt preferenciák és információk, felhasználói szokások eltárolására szolgálnak. A Sütik információt gyűjtenek, megjegyzik a felhasználói beállításokat, ez által lehetőséget adnak a felhasználói élmény növelésére. A Süti használatát a böngészőn belül Ön bármikor beállíthatja, amelynek módja a böngésző Súgó részében fellelhető.

Sütik típusai lehetnek:

 • Munkamenet sütik: ezek a sütik a böngésző bezárásakor automatikusan törlődnek.

 • Állandó sütik: ezek a sütik a felhasználó eszközén maradnak a meghatározott ideig, vagy amíg a felhasználó nem törli őket.

 • Harmadik fél sütik: ezek a sütik harmadik fél szolgáltatók által kerülnek elhelyezésre, például analitikai szolgáltatásokhoz.

 

Kezelt adatok köre

A weboldalon tárolt ún. „sütik” egy része anonimizált statisztikai adatokat gyűjt, más részük pedig alkalmas a weblap látogatójának személyiségi profiljának felmérésére és az oldal működését garantálja.

A sütik által tárolt információk a következők lehetnek (többek között) a

weboldal beállításainak, használati szokásainak (pl. honlapon töltött idő) rögzítése stb.

A weboldal által használt sütiket megtalálja lentebb.

Érintettek köre

A Cégünk weboldalát meglátogató felhasználók.

Az Adatkezelés jogalapja

Az Ön hozzájárulása.

Az Adatkezelés célja

 

Weboldal megfelelő működése

Személyes profil összeállításához alkalmas adatokat gyűjtése

Weboldal használatának megkönnyítése

Weboldalunk fejlesztése

Ügyfél és felhasználói élmény növelése

Statisztikák gyűjtése a személyre szabott weboldal használat érdekében

Az adatok forrása

Az adatokat az Ön szokásai alapján gyűjtik a sütik, és a sütik továbbítják számunkra.

Az Adatkezelés időtartama

A lenti tájékoztató szerint, továbbá lehetőség van azok manuális törlésére a böngészőből.

Az adatszolgáltatás megtagadásának lehetséges következménye

A weboldal által nyújtott szolgáltatások nem teljes körű igénybe vehetősége.

Az adatok tárolása

Elektronikus formában.

Az adatokhoz hozzáféréssel rendelkezők köre

A marketinggel foglalkozó személyek

és az ügyvezető.

 

Adattovábbítás

Nincs.


 

Webshop Sütijei:

Szükséges sütik:

A technikailag szükséges cookie-kat a weboldal technikai működésének biztosítására használják, így a weboldal működőképes lesz az ön számára. A használat a technikailag zökkenőmentes weboldal biztosítása iránti jogos érdekünkön alapul. Ugyanakkor a böngészőjében általánosan letilthatja a cookie-kat.

 

Név:

Cél

Megőrzési idő

Domain

Balance_X

Terheléskiegyenlítés, a webkiszolgáló rendszer stabil üzemeltetéséhez szükséges információt tárolja, semmilyen módon nem köthető személyes adatokhoz.

Munkamenet (böngészőablak bezárásáig)

 

www.skandinavfatelep.hu

PHPSESSID

 

A weboldal PHP munkamenetének kezelésére.

 

Munkamenet (böngészőablak bezárásáig)

 

www.skandinavfatelep.hu

tarteaucitron

 

Süti tájékoztató ablak megjelenítéséhez, az elfogadott süti beállításokat tárolja.

 

1 év

 

www.skandinavfatelep.hu

websos_mem

 

Előugró ablakok működéséhez, a felhasználó által megtekintett oldalak számát tárolja

 

Munkamenet (böngészőablak bezárásáig)

 

www.skandinavfatelep.hu

websos_dat

 

Előugró ablakok működéséhez, a felhasználó weboldalon eltöltött idejét tárolja

 

Munkamenet (böngészőablak bezárásáig)

 

www.skandinavfatelep.hu

 

biztosítja az oldal funkcióinak működését és az oldal használhatóságát, és a hibák visszakeresését.

1 év

 

www.skandinavfatelep.hu

 

a munkamenetek számát számlálja és névtelen azonosítót rendel minden látogatóhoz. 

Munkamenet (böngészőablak bezárásáig)

 

www.skandinavfatelep.hu

 

 

 

 

 

 

Funkcionális (felhasználóbarát Cookiek)

Cookie-kat használunk annak érdekében, hogy weboldalunkat a lehető legfelhasználóbarátabbá és funkcionálisabbá tegyük az Ön számára.

 

Név:

Cél

Megőrzési idő

Domain

webshop_utoljara_nezett

 

Utoljára nézett termékek, a felhasználó utolsó 12 megtekintett termékét tárolja.

 

1 nap

 

www.skandinavfatelep.hu

webshop_kedvencX

 

Kedvenc termékek, a felhasználó által kedvencnek megjelölt termékeket tárolja.

 

1 év

 

www.skandinavfatelep.hu

newmenuowl

 

Fejlécben megjelenő üzenetek, azt jegyzi meg, ha a látogató nem szeretné látni ezen üzeneteket.

 

1 nap

 

www.skandinavfatelep.hu

 

 

 

www.skandinavfatelep.hu

Kosár cookie

A kosárba helyezett termékeket rögzíti

 

www.skandinavfatelep.hu

Referer cookiek

Azt rögzítik, hogy a látogató milyen külső oldalról érkezett az oldalra

Munkamenet (böngészőablak bezárásáig)

 

www.skandinavfatelep.hu

 

 

 

Amennyiben Ön nem fogadja el a Cookie-k használatát, akkor bizonyos funkciók nem lesznek elérhetőek az Ön számára.

__________________________________________________________________________


 

REGISZTRÁCIÓ SORÁN MEGADOTT ADATOK:

A Cégünk webshopjában Önnek lehetősége van regisztráció nélkül is vásárolni.

Amennyiben Ön regisztrál, úgy a jövőbeni vásárlások során nem szükséges minden adatot ismét megadnia, így a megrendelés folyamata kevesebb időt vesz igénybe a további vásárlások esetén.

Kezelt adatok köre

 

 • Név

 • Telefonszám

 • Email cím

 • Szállítási cím

 • Jogi személy esetén a természetes személy kapcsolattartó neve, telefonszáma és e-mail címe

 • Annak ténye, hogy Ön elfogadta az ÁSZF-et és az Adatkezelési tájékoztatót

 

Érintettek köre

A Cégünk webshopjában regisztráló ügyfelek.

 

Az Adatkezelés jogalapja

A regisztrációt kezdeményező (Ön) hozzájárulását adta személyes adatainak kezeléséhez.

[Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pont szerinti adatkezelés]

Az Adatkezelés célja

Cégünk kényelmi funkciót kíván biztosítani az ügyfelek részére.

Az adatok forrása

Ön adja meg a regisztráció során az adatokat.

Az Adatkezelés időtartama

A regisztráció törléséig, illetve a hozzájárulás visszavonásáig.

Amennyiben a regisztráció törlését megelőzően már rendelt Cégünktől terméket, akkor a számlázással kapcsolatos adatokat továbbra is őrizzük a hatályos számviteli jogszabályok szerint, a jelen tájékoztató vonatkozó pontjában foglaltak szerint.

 

Az adatszolgáltatás megtagadásának lehetséges következménye

A weboldal által nyújtott szolgáltatások nem teljes körű igénybe vehetősége.

 

Az adatok tárolása

Elektronikus formában.

Az adatokhoz hozzáféréssel rendelkezők köre

A webshopos rendeléssel érintett szakterület munkatársai és az ügyvezető.

Adattovábbítás

Maga a regisztráció nem kerül továbbításra, azonban a regisztrált ügyfél által leadott megrendelések adatai a számlázó szoftver, könyvelő, NAV, illetve futár igénybe vétele esetén a futár részére átadásra kerülnek.


 

__________________________________________________________________________


 

KAPCSOLATFELVÉTEL (TELEFONOS; EMAIL) CÉGÜNKKEL – ÉRDEKLŐDÉS

Kezelt adatok köre

 

Név

Telefonszám

Email cím

Szállítási cím

Jogi személy esetén a természetes személy kapcsolattartó neve, telefonszáma és e-mail címe

 

Érintettek köre

A kapcsolatfelvételt kezdeményező természetes személy vagy a jogi személy kapcsolattartója.

Az Adatkezelés jogalapja

A kapcsolatfelvételt kezdeményező (Ön) hozzájárulását adta személyes adatainak egy vagy több konkrét célból történő kezeléséhez.

[Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pont szerinti adatkezelés]

Az Adatkezelés célja

A kapcsolatot kezdeményező felé vissza tudjon jelezni a cégünk.

Az adatok forrása

Ön (mint a kapcsolatfelvételt kérő személy) adja meg.

Az Adatkezelés időtartama

A kezelt adatok az Önnel való kapcsolatfelvételt követően törlésre kerülnek, amennyiben nem történik további olyan Adatkezelés, amelyekről az alábbiakban esik szó.

Az adatszolgáltatás megtagadásának lehetséges következménye

A Cégünkkel nem tudja felvenni a kapcsolatot.

Az adatok tárolása

Papír alapon vagy elektronikus formában is megvalósulhat.

Az adatokhoz hozzáféréssel rendelkezők köre

A kapcsolatfelvétellel érintett szakterület munkatársai és az ügyvezető.

Adattovábbítás

Nincs.

 

__________________________________________________________________________

 

CÉGÜNK TERMÉKEI IRÁNT ÉRDEKLŐDŐK (TELEFONOS; EMAIL) – AJÁNLATKÉRÉS

 

Kezelt adatok köre

 

Név

Telefonszám

Email cím

Szállítási cím

Jogi személy esetén a természetes személy kapcsolattartó neve, telefonszáma és e-mail címe

ajánlat (tartalma, tevékenység, összegek, határidők)

Érintettek köre

Ajánlatot kérő:

természetes személyek

jogi személyek kapcsolattartói

 

Az Adatkezelés jogalapja

Az szerződés megkötése miatt szükséges lépések megtételéhez szükséges. (GDPR 6. cikk (1) b) pont)

 

Az Ön önkéntes hozzájárulása, amit a ajánlattételi kérelmével ad meg Adatkezelő számára. [Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pont szerinti adatkezelés].

Az Adatkezelés célja

A Cégünk üzleti ajánlatának megküldése az Ön ajánlatkérésére válaszul.

Az adatok forrása

Ön (mint a ajánlat kérő személy) adja meg.

Az Adatkezelés időtartama

Amennyiben az ajánlatot nem követi szerződés az ajánlati kötöttség lejártát követően az adatok törlésre kerülnek.

Az adatszolgáltatás megtagadásának lehetséges következménye

A Cégünkkel nem tud ajánlatot adni Ön számára.

Az adatok tárolása

Papír alapon vagy elektronikus formában is megvalósulhat.

Az adatokhoz hozzáféréssel rendelkezők köre

A ajánlatadásban foglalt tevékenységgel érintett munkatársaink és az ügyvezető.

Adattovábbítás

Nincs.

 

__________________________________________________________________________

 

CÉGÜNKKEL TÖRTÉNŐ SZERZŐDÉSKÖTÉS VAGY MEGRENDELÉS LEADÁSA

 

 

Kezelt adatok köre

 

Személyazonosításra szolgáló adatok (pl: név, születési név, születés helye, ideje, anyja neve, lakcím, tartózkodási cím, személyi igazolvány szám, egyéni vállalkozó esetén székhelye, telephelye; egyéni vállalkozó azonosítószáma, adószáma)

Ön elérhetőségi adatai (levelezési cím, email cím, telefonszám )

Jogi személy megrendelő esetében a magánszemély kapcsolattartó neve és fentiek szerinti elérhetőségi adatai

A termék megfizetésével kapcsolatos adatok (pl: készpénzben vagy bankkártyával történik-e a fizetés; cégünknél átutalás nem lehetséges!)

A termék házhosszállítása esetén a szállítási cím

Egyedi esetben szükségesek lehetnek egyéb adatok

Érintettek köre

A Cégünkkel szerződést kötő:

természetes személyek

jogi személyek képviselői, kapcsolattartói

 

Az Adatkezelés jogalapja

A szerződés megkötéséhez szükséges lépések megtétele, továbbá jogszabályi kötelezettség teljesítése (Szerződés teljesítéséhez fűződő jogos érdek GDPR 6. cikk (1) b) pont), ugyanis a hatályos számviteli jogszabályok alapján kötelesek vagyunk a szerződések megőrzésére.

Az Adatkezelés célja

Szerződés előkészítése, majd megkötése Önnel és az Ön által leadott megrendelés felvétele.

Az adatok forrása

Ön (mint szerződő fél / megrendelő) adja meg.

Az Adatkezelés időtartama

A mindenkor hatályos számviteli jogszabályokban előírt időtartam után kerülnek törlésre a fenti adatok. (jelen tájékoztató kiadásának időpontjában, ez a szerződés megszűnését követő 8 év).

A magánszemély ügyfél elérhetőségi adatai valamint a jogi személy megrendelő esetében a magánszemély kapcsolattartó elérhetőségi adatai annak kérésére a szerződés teljesítését követően törölhetőek, ha a megrendelő is teljesítette minden kötelezettségét.

Amennyiben a szerződés mégsem jön létre, a felvett adatokat legkésőbb a mindenkor hatályos elévülésre vonatkozó jogszabályok alapján (jelenleg 5 év az elévülési idő) eltelte után töröljük.

Az adatszolgáltatás megtagadásának lehetséges következménye

Önnek nem tudjuk megkötni a szerződést vagy nem tudjuk felvenni a megrendelést.

 

Az adatok tárolása

Papír alapon vagy elektronikus formában is megvalósulhat.

Az adatokhoz hozzáféréssel rendelkezők köre

A szerződésben foglalt tevékenységgel érintett munkatársaink és az ügyvezető.

Adattovábbítás

Nincs.

 

__________________________________________________________________________

 

CÉGÜNKKEL MEGKÖTÖTT SZERZŐDÉS VAGY MEGRENDELÉS TELJESÍTÉSE

 

Amennyiben Ön szerződést köt velünk valamelyik szolgáltatásunk igénybevétele érdekében a szerződés teljesítése érdekében a szerződésben megadott személyes adatait kezeljük. A szükséges személyes adatok szolgáltatásonként eltérőek lehetnek.

Bizonyos szolgáltatások esetén, a szerződés teljesítése érdekében meg kell adnia annak a személynek az adatait is, akit a szerződésben meghatározott esetekben értesíthetünk.

Tájékoztatjuk, hogy az értesítendő személy tájékoztatásáról és szükség esetén az adatai megadásához történő hozzájárulás beszerzéséről Önnek kell gondoskodnia.

A szerződés teljesítéséhez tartozik a megrendelt termék házhozszállítása.

 

Kezelt adatok köre

 

Személyazonosításra szolgáló adatok (pl: név, születési név, születés helye, ideje, anyja neve, lakcím, tartózkodási cím, személyi igazolvány szám, egyéni vállalkozó esetén székhelye, telephelye; egyéni vállalkozó azonosítószáma, adószáma)

Ön elérhetőségi adatai (levelezési cím, email cím, telefonszám)

Jogi személy megrendelő esetében a magánszemély kapcsolattartó neve és fentiek szerinti elérhetőségi adatai

A termék megfizetésével kapcsolatos adatok (pl: készpénzben vagy bankkártyával történik-e a fizetés; cégünknél átutalás nem lehetséges!)

Megvásárolt termék házhozszállítása esetén a kiszállítás ideje, és a szállítási cím, a kiszállítás megtörténtének igazolása

Egyedi esetben szükségesek lehetnek egyéb adatok

Érintettek köre

Szerződő felek, illetve megrendelést leadó személyek; ha az ügyfél természetes személy, akkor maga az ügyfél; ha pedig jogi személy, akkor az ő természetes személy képviselője, illetve kapcsolattartója.

Az Adatkezelés jogalapja

A szerződés vagy megrendelés teljesítéséhez szükséges (Szerződés teljesítéséhez fűződő jogos érdek GDPR 6. cikk (1) b) pont).

Az Adatkezelés célja

Szerződés / megrendelés teljesítése.

Az adatok forrása

Ön (mint szerződő fél / megrendelő) adja meg.

Az Adatkezelés időtartama

A mindenkor hatályos számviteli jogszabályokban előírt időtartam után kerülnek törlésre a fenti adatok. (jelen tájékoztató kiadásának időpontjában, ez a szerződés megszűnését követő 8 év).

A magánszemély ügyfél elérhetőségi adatai valamint a jogi személy megrendelő esetében a magánszemély kapcsolattartó elérhetőségi adatai annak kérésére a szerződés teljesítését követően törölhetőek, ha a megrendelő is teljesítette minden kötelezettségét.

Az adatszolgáltatás megtagadásának lehetséges következménye

Cégünk nem tudja teljesíteni a szerződésben vállalt kötelezettségeit, illetve a megrendelést.

 

Az adatok tárolása

Papír alapon vagy elektronikus formában is megvalósulhat.

Az adatokhoz hozzáféréssel rendelkezők köre

Az ajánlatadásban foglalt tevékenységgel

érintett munkatársaink és az ügyvezető.

Adattovábbítás

Adatátadás a könyvelő részére történik.

Amennyiben a termék kiszállítása esetén alvállalkozó kerül igénybe vételre, ez esetben a szállítási cím, címzett és a termék azonosító átadásra kerül.

 

__________________________________________________________________________

 

SZÁMLA KIÁLLÍTÁSA

Az adatkezelési folyamat a jogszabályoknak megfelelő számla kiállítása és a számviteli bizonylatmegőrzési kötelezettség teljesítése érdekében történik. Az Sztv. 169. § (1)-(2) bekezdése alapján a gazdasági társaságoknak a könyvviteli elszámolást közvetlenül és közvetetten alátámasztó számviteli bizonylatot meg kell őrizniük.

 

 

Kezelt adatok köre

 

Név

Jogi személy megrendelő esetében a magánszemély kapcsolattartó neve és fentiek szerinti elérhetőségi adatai

Cím (ország, irányítószám, település, közterület, házszám bontás szerint)

Adószám

E-mail cím,

Számla kiállítás dátuma,

Díj megfizetésének módja, időpontja

Érintettek köre

Cégünk ügyfelei.

Az Adatkezelés jogalapja

Az Adatkezelés az Adatkezelőre (Cégünkre) vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges (GDPR 6. cikk (1) c) pont)

Az Adatkezelés célja

Az adójogi és számviteli jogszabályokban foglalt kötelezettség megtartásának biztosítása érdekében szükséges.

Az e-mail cím az elektronikus számla kiküldéséhez szükséges.

Az adatok forrása

Az adatokat Ön adja meg az első alkalommal történő megrendelés, szerződéskötés során, ezt követően pedig regisztráció esetén a saját profiljában is módosíthatja azokat.

Az Adatkezelés időtartama

A mindenkor hatályos számviteli jogszabályokban előírt időtartam után kerülnek törlésre a fenti adatok. (jelen tájékoztató kiadásának időpontjában, ez a szerződés megszűnését követő 8 év).

A magánszemély ügyfél elérhetőségi adatai valamint a jogi személy megrendelő esetében a magánszemély kapcsolattartó elérhetőségi adatai annak kérésére a szerződés teljesítését követően törölhetőek, ha a megrendelő is teljesítette minden kötelezettségét.

Az adatszolgáltatás megtagadásának lehetséges következménye

Cégünk nem tud az Ön részére szolgáltatást nyújtani vagy terméket eladni.

 

Az adatok tárolása

Papír alapon vagy elektronikus formában is megvalósulhat.

Az adatokhoz hozzáféréssel rendelkezők köre

Az adott szolgáltatással vagy megrendeléssel

érintett munkatársaink és az ügyvezető.

Adattovábbítás

Adatátadás a számlázó szoftver, könyvelő, NAV részére történik.


 

__________________________________________________________________________

 

EGYÉB FOGYASZTÓVÉDELMI PANASZOK KEZELÉSE

Az adatkezelési folyamat a fogyasztóvédelmi panaszok kezelése érdekében történik. Amennyiben Ön panasszal fordult hozzánk, akkor az adatkezelés és az adatok megadása elengedhetetlen.

 

Kezelt adatok köre

 

Személyazonosításra szolgáló adatok (pl: név,

ügyfélazonosító, stb.)

Ön elérhetőségi adatai (levelezési cím, email cím, telefonszám)

Jogi személy megrendelő esetében a magánszemély kapcsolattartó neve és elérhetőségi adatai

Vásárolt termék neve

Termék megvásárlásának dátuma

Panasz tárgya, és az azzal kapcsolatban tett intézkedésünk.

Érintettek köre

Panasztevő személy, vagy a panasszal élő jogi személy kapcsolattartója.

Az Adatkezelés jogalapja

Az panaszban foglalt adatokat Ön adja meg önkéntesen, ezt követően a panasszal kapcsolatos dokumentáció megőrzése

- fogyasztónak minősülő panaszos (vagyis természetes személy panaszos) esetén jogszabályi kötelezettség, amelyet a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 17/A §-a ír elő Cégünk számára,

- jogi személy esetén jogos érdekünk.

 

Az Adatkezelés célja

Panaszkezelés.

Az adatok forrása

Ön adja meg az adatokat, illetve a panasz kivizsgálása során Cégünk is áttekinti a panasszal érintett adatokat. A Cégünk által írt panaszválasz pedig - mint adatforrás -, tőlünk származik.

Az Adatkezelés időtartama

Az adatokat cégünk a panasz kivizsgálását követő 5 év után törli. (fogyasztóvédelemről szóló törvény alapján)

Az így kapott véleményeket, és az ahhoz kapcsolódó esetlegesen megadott, az adott Érintettre nem visszavezethető, az Érintettel nem összekapcsolható adatokat cégünk statisztikai célokból is felhasználhatja ezt követően is.

Az adatszolgáltatás megtagadásának lehetséges következménye

Nem tud panaszt tenni a Cégünknél.

 

Az adatok tárolása

Papír alapon vagy elektronikus formában is megvalósulhat.

Az adatokhoz hozzáféréssel rendelkezők köre

Panaszkezeléssel foglalkozó munkatársunk és az ügyvezető.

Adattovábbítás

Amennyiben a panasz okán jogi eljárás indul, úgy az eljárástól függően fogyasztóvédelem, békéltető testület, bíróság, ügyvéd irányába.

 

 

__________________________________________________________________________

 

KÖVETELÉSKEZELÉSHEZ ÉS JOGI ÚTON TÖRTÉNŐ IGÉNYÉRVÉNYESÍTÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ ADATKEZLÉS

 

Kezelt adatok köre

 

Személyazonosításra szolgáló adatok

(név, születési név, születés helye, ideje, anyja neve, lakcím, tartózkodási cím, egyéni vállalkozó székhelye, telephelye; személyi igazolvány szám, egyéni vállalkozó azonosítószáma, adószáma)

Ön elérhetőségi adatai (levelezési cím, email cím, telefonszám, követeléskezelés esetén ezek akár nyilvános adatbázisból is beszerzésre kerülhetnek)

Jogi személy megrendelő esetében a magánszemély kapcsolattartó neve és elérhetőségi adatai (követeléskezelés esetén ezek akár nyilvános adatbázisból is beszerzésre kerülhetnek)

Szerződés/ megrendelés dátuma, azonosítószáma, az abban foglalt ellenérték összege

Szolgáltatás/termék megfizetésével kapcsolatos adatok, a késedelem, fizetés elmaradás részletei (fizetési határidők, késedelemmel érintett összeg, elküldött fizetési felszólítások, stb.)

Érintettek köre

Cégünk felé lejárt esedékességű tartozással rendelkező személyek.

Az Adatkezelés jogalapja

Cégünk jogos érdeke, amely a vásárlójának nyújtott szolgáltatás/termék ellenértékének megfizetéséhez fűződik.

(GDPR 6. cikk (1) f) pont)

Az Adatkezelés célja

A fizetési kötelezettségeiket késéssel, vagy nem teljesítő ügyfelek megkeresése céljából is kezelhetjük adatait.

Az ilyen típusú Adatkezelés célja:

Adatkezelő azonosítsa és nyilvántartsa a lejárt és esedékes követeléssel rendelkező ügyfeleket, illetőleg a tartozás alapjául szolgáló ügylet adatait

biztosítsa a behajtási folyamat során a méltányos, jog- és szerződésszerű eljárást, áthidaló megoldásokkal és javaslatokkal segítse az átmenetileg fizetési nehézségbe került ügyfelek teljesítését

érvényesítse a kintlévőséggel kapcsolatos, törvényes igényérvényesítési jogait.

Ez a cél mind cégünk, mind a külön erre a célra megbízott követeléskezelő, továbbá végrehajtó, közjegyző, bíróság, a követelés érvényesítésével megbízott ügyvéd tevékenységére is vonatkozik.

Az adatok forrása

Az adatok egy részét (pl azonosító és elérhetőségi adatok) Ön adja meg, más részük a szerződés megkötése / megrendelés leadása folyamán keletkezik, a szerződés teljesítésével kapcsolatos adatokat, fizetések elmulasztását, esetleges felszólításokat, azok eredményét pedig Cégünk tartja nyilván, így ezen adatok tőlünk származnak.

Az Adatkezelés időtartama

A számviteli jogszabályok által érintett adatok a mindenkor hatályos számviteli jogszabályokban előírt időtartam után kerülnek törlésre, a további adatok vonatkozásában a fent leírt határidők az irányadóak.

A végrehajtók, közjegyzők, bíróságok, megbízott ügyvédek a rájuk irányadó mindekor hatályos jogszabályokban előírt tárolási időtartamot követően kötelesek az adatok törlésére.

Az adatok tárolása

Papír alapon vagy elektronikus formában is megvalósulhat.

Az adatokhoz hozzáféréssel rendelkezők köre

Követeléskezeléssel foglalkozó munkatársunk és az ügyvezető.

Adattovábbítás

Követeléskezelő, ügyvéd, bíróság irányába, bírósági pert követően akár végrehajtó irányába is.

 

__________________________________________________________________________

 

 

Adattovábbítás

Kizárólag a jelen Adatkezelési Tájékoztatóban jelzett adatfeldolgozók és adatkezelők felé továbbítjuk az Ön személyes adatait, kizárólag a jelen Adatkezelési Tájékoztatóban foglaltak szerint. Más adatkezelők részére, csak az Ön előzetese hozzájárulását követően továbbíthatja az Adatkezelő az Ön személyes adatait.

Fenntartjuk a jogot, hogy a jogszabályban meghatározott esetekben az érintett külön hozzájárulása nélkül is, a kezelt személyes adatokat az illetékes hatóságok, bíróságok részére azok megkeresésének megfelelően átadjuk.

Tájékoztatjuk, hogy az Adatfeldolgozásra történő adatátadást, Adatfeldolgozó igénybevételét az Adatkezelési Jogszabályok nem kötik előzetes hozzájáruláshoz, hanem az érintettek tájékoztatásához. Az Adatfeldolgozó az adatkezelést érintő érdemi döntést nem hozhat, a tudomására jutott Személyes Adatokat kizárólag technikai feladatként cégünk rendelkezései szerint dolgozhatja fel, saját céljára Adatfeldolgozást nem végezhet, továbbá a Személyes Adatokat a cégünk rendelkezései szerint köteles tárolni és megőrizni.


 

Az Adatfeldolgozók listája

Tárhely-szolgáltató

Adatfeldolgozó által ellátott tevékenység: Tárhely-szolgáltatás

Adatfeldolgozó megnevezése és elérhetősége: [...]

Cégjegyzékszáma [...]

Székhelye és postacíme: [...]

Telefon: [...]

E-mail: [...]

A kezelt adatok köre: Az Érintett által az Adatkezelő weboldalán megadott valamennyi Személyes Adat.

Az Érintettek köre: A weboldalt használó valamennyi Érintett.

Az Adatkezelés célja: A weboldal elérhetővé tétele, megfelelő működtetése.

Az Adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: A jelen Adatkezelési Tájékoztatóban leírtak szerint alakul.

Számlázás

Adatfeldolgozó által ellátott tevékenység: Számlázó szoftver biztosítása.

Adatfeldolgozó megnevezése: [...]

Cégjegyzékszám: [...]

Székhely és postacím: [...]

Telefon: [...]

E-mail: [...]

[...] adatkezelési tájékoztatója elérhető ezen a linken: [...]

A kezelt adatok köre: A számla kibocsátásához szükséges adatok (Érintett számlázási és postázási neve, címe, valamint emailen / postai úton küldött számla esetén az Érintett e-mail címe / postai címe, ahová a számlát küldik).

Az Érintettek köre: A rendelést leadó, illetve szolgáltatást igénybe vevő személyek.

Az Adatkezelés célja: számla kiállítása.

Az Adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján történik, így a számlázáshoz szükséges adatokat a megrendelést követő 8 évig meg kell őrzi.


 

Könyvelés

Adatfeldolgozó által ellátott tevékenység: Könyvelés

Adatfeldolgozó megnevezése: [...]

Cégjegyzékszáma [...]

Cím: [...]

Telefon: [...]

Email: [...]

A kezelt adatok köre: A számlákban és szerződésekben szereplő adatok.

Az Érintettek köre: Cégünk ügyfelei és egyéb üzleti partnerei, beszállítói.

Az Adatkezelés célja: számviteli jogszabályoknak való megfelelés.

Az Adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján történik, így a számlázáshoz szükséges adatokat a megrendelést követő 8 évig meg kell őrzi.


 

Szállítás, csomagküldés

Adatfeldolgozó által ellátott tevékenység: Termékek kiszállítása, fuvarozás

Adatfeldolgozó megnevezése és elérhetősége: [...]

Cégjegyzékszám: [...]

Telefonszám: [...]

Email: [...]

Webhely: [...]

A GLS Futár Adatkezelési tájékoztatóját megtalálhatja ezen a linken: [...]

A kezelt adatok köre: Szállítási név, szállítási cím, csomag azonosítása, telefonszám, e-mail cím.

Az Érintettek köre: A házhozszállítást kérő Érintett.

Az Adatkezelés célja: A megrendelt termék házhoz szállítása.

Az Adatkezelés időtartama: [...]


 

Az érintettek jogai

Az érintetteket megilletik az Infotv. 14. § -ban meghatározott jogok, melyeket az Infotv. 15-21. § részletez, illetőleg az Infotv. 22-24. § -ban foglalt jogorvoslati jogok.

Ön bármikor fordulhat Cégünkhöz a jelen Tájékoztatás I. számú mellékletét képző „ÉRINTETTI JOG ÉRVÉNYESÍTÉSÉRE” kérelem formanyomtatványon, mi pedig a kérelem beérkezésétől számított 30 napon belül tájékoztatjuk Önt álláspontunkról, vagy az esetlegesen megtett intézkedéseinkről.

Adatkezelés során Önt megillető jogok:

 

Előzetes tájékozódáshoz való jog

Az előzetes tájékozódáshoz való jog biztosítása érdekében az Adatkezelő a jelen Adatkezelési

Szabályzatot alkotja meg és azt a honlapján közzéteszi. Az Adatkezelő az érintettek figyelmét külön is felhívja az Adatkezelési Szabályzatra.

 

Hozzájárulás visszavonásához való jog

Minden érintett személynek joga van a személyes adatok kezeléséhez adott hozzájárulását bármikor visszavonni, ilyen esetben a megadott adatokat rendszereinkből töröljük.

Kérjük, azonban vegye figyelembe, hogy a még nem teljesített megrendelés esetén a visszavonás azzal a következménnyel járhat, hogy nem tudjuk Ön felé teljesíteni a megrendelést. Emellett, ha a szolgáltatás már megvalósult, a számviteli előírások alapján a számlázással kapcsolatos adatokat nem törölhetjük rendszereinkből, valamint ha Önnek tartozása áll fenn felénk, akkor a követelés behajtásával kapcsolatos jogos érdek alapján adatait a hozzájárulás visszavonása esetén is kezelhetjük.

 

Hozzáféréshez való jog

Az érintett jogosult tájékoztatást kérni az adatkezelés céljairól, a kezelt adatokról, azok forrásáról, és az adatfeldolgozók nevéről és címéről.


 

Helyesbítéshez való jog

Az érintett kérheti a pontatlan személyes adatok helyesbítését, valamint a hiányos adatok kiegészítését.


 

Törléshez való jog

Az érintett kérheti a személyes adatai törlését, amennyiben az adatkezelés jogalapja megszűnt, vagy az adatkezelés jogellenes.

Az érintett jogosult az Adatkezelőtől adatainak törlését kérelmezni, amennyiben az adatkezelés jogellenes, így különösen:

(i) az adatkezelés célja megvalósult vagy a cél eléréséhez a további adatkezelés nem szükséges;

(ii) az érintett a hozzájárulását visszavonta;

(iii) az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen;

(iv) az adatkezelés jogalapja megszűnt és nincs másik jogalap a további adatkezeléshez.


 

Adatkezelés korlátozásához való jog

Az adatkezelés korlátozásához való jog keretében az Adatkezelő csupán tárolja a

korlátozással érintett adatokat, illetőleg jogi igények érvényesítése céljából használhatja fel, amennyiben:

• az érintett vitatja az adatok pontosságát; vagy

• az adatok törlésének lenne helye, de az érintett kérelmére vagy a rendelkezésre álló információk alapján megalapozottan feltételezhető, hogy a törlés az érintett jogos érdekeit sértené.


 

Adathordozhatósághoz való joga

Az érintett jogosult kérni a rá vonatkozó, általa megadott személyes adatok tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban történő megkapását, és jogosult ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítani.


 

Tiltakozáshoz való jog

Az érintett személynek joga van az őt érintő személyes adatok jogos érdek alapján történő kezelése ellen tiltakozni.

Tiltakozás esetén az Adatkezelő beszünteti a személyes adatok további kezelését, kivéve, ha nyomós indokaink vannak az adatkezelés folytatására, és ezek az indokok túlsúlyban vannak az érintett személy érdekeivel, jogaival és kiváltságaival szemben vagy a jogi igények érvényesítését, gyakorlását vagy védelmét szolgálják.

 


 

Jogorvoslati lehetőségek


 

Az érintett jogainak megsértése esetén panasszal élhet az adatkezelőnél az alábbi elérhetőségeken:

Skandináv Fatelep

Telephely:

2220 Vecsés, Széchenyi utca 68.

Telefon:

+36 1 290 0487

E-mail:

info@skandinavfatelep.hu

Adatvédelmi tisztviselő neve:

[...]


 

Kérjük, hogy bármilyen kérdés és panasz esetén forduljon hozzánk bizalommal!


 

Az érintett jogosult kezdeményezni a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) eljárását.

Székhely: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.

Postacím: 1374 Budapest, Pf. 603.

Telefon: +36-1-391-1400

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Honlap: www.naih.hu


 

Külföldi állampolgár a lakóhelye szerint illetékes felügyeleti hatósághoz is fordulhat panasszal.


 

Amennyiben

- Cégünk elutasítja az Ön fentiekben leírt jogaira vonatkozó kérelmét, és Ön nem ért egyet cégünk ezen döntésével; vagy

- Cégünk az Ön jogainak gyakorlása kapcsán leírt határidőt elmulasztja, akkor Ön, mint érintett bírósághoz fordulhat jogainak megsértése esetén.

Az adatvédelmi perek elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A pert az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindíthatja.

Javasoljuk, hogy hatósági, bírósági eljárás kezdeményezése előtt éljen a cégünknél benyújtható panasz lehetőségével.

Adatbiztonság


 

Az adatkezelő megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket alkalmaz a személyes adatok védelme érdekében, különösen az adatok jogosulatlan hozzáférése, megváltoztatása, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, törlése vagy megsemmisítése ellen.

Az adatkezelő biztosítja, hogy az adatokhoz csak az arra feljogosított személyek férhetnek hozzá, és rendszeresen ellenőrzi az adatkezelési eljárásokat.

Cégünk az adatbiztonsági intézkedéseket rendszeresen felülvizsgálja.

Honlapunkon történő regisztráció esetén kérjük gondosan őrizze meg webáruházunkhoz tartozó felhasználónevét és jelszavát és azokat senkivel se ossza meg.

 

Kérjük, hogy amennyiben adataiban változás következik be, úgy arról 8 napon belül értesítse cégünket, ugyanis szolgáltatásainkat csak ebben az esetben tudjuk a megfelelő színvonalon nyújtani az Ön számára.


 

Az adatkezelési tájékoztató módosítása

Az adatkezelő fenntartja a jogot, hogy jelen Tájékoztatót az adatkezelés célját és jogalapját

nem érintő módon bármikor módosítsa. A módosítások a Webshop honlapján történő közzététellel lépnek hatályba. A honlap módosítás hatálybalépését követő használatával elfogadja a módosított adatkezelési tájékoztatót.

 

Amennyiben az Adatkezelő a gyűjtött adatokkal kapcsolatban a gyűjtésük céljától eltérő célból további adatkezelést kíván végezni a további adatkezelést megelőzően tájékoztatja Önt.

 

Kérjük, rendszeresen ellenőrizze a Tájékoztatót a friss információkért.


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 

 1. sz. melléklet

 

KÉRELEM

ÉRINTETTI JOG ÉRVÉNYESÍTÉSÉRE

 

Kérelmező (Érintett) adatai:

Kérelmező neve:

 

Születési helye:

 

Születési ideje:

 

Édesanyja neve:

 

Tudomásul veszem, hogy személyes adataim megadására az egyértelmű beazonosíthatóságom érdekében van szükség.

Kérelem típusa: (Megfelelő részhez tegyen ’X’ Jelet!)

 

Előzetes tájékozódás

 

Hozzájárulás visszavonása

 

Személyes adatokhoz történő hozzáférés biztosítása

 

Adathordozhatóság

 

Személyes adat helyesbítés

 

Személyes adat törlés

 

Adatkezelés korlátozása

 

Tiltakozás adatkezelés ellen

 


Szöveges indoklás (mivel az Ön által érvényesíteni kívánt jog más személy(ek) jogát, jogos érdekét is érintheti, ezért kérjük írja le röviden kérelmének indokát):

 

Kijelentem, hogy részletes tájékoztatást kaptam érintetti jogaim biztosításáról az Adatkezelési

Tájékoztatóban (www.skandinavfatelep.hu).

Kérelmét aláírással ellátva juttassa el a 2220 Vecsés, Széchenyi utca 68. címre vagy az

info@skandinavfatelep.hu e-mail címre.

A borítékon, illetve az e-mail tárgyában tüntesse fel: „Kérelem érintetti jog érvényesítése”

 

 

 

 

Kelt.: .......................év...........................hó..............nap

 

 

 

 


 

aláírás